Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí (listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (elektronická, listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, užívání veř. prostr., ze vstupného (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací aj.(listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Krizová hlášení (listinná, elektronická) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Matrika včetně matriční knihy (listinná, elektronicky) Sběrný dvůr a kompostárna (listinná, elektronicky) Zřiuzovací listiny - vedoucí pracovníci (listinná, elektronická) Významná jubilea a rozhlasová kniha (listinně, elektronicky) Evidence včelstev (listinná) Exekuce (listinná) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) Veřejné opatrovnictví (listinná, elektronicky) JSDH (listinná, elektronická) Zpravodaj (elektronická, listinná) SMS Info kanál (elektronicky) Televizní infokanál (elektronicky) Pečovatelská služba (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Matrika Evidence sběrného dvoru a kompostárny Evidence příspěvkových organizací Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Vedení účetnictví Probační služba, VPP Veřejné opatrovnictví Evidence členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Informocvání občanů Informocvání občanů Informocvání občanů Poskytování sociálních služeb
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hrobových míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané Občané Občané obce, vlastníci nemovitostí Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Žadatelé Majitelé nemovitostí Vedoucí pracovníci Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Zaměstnanci obce Osoby s omezenou právní způsobilostí Členové hasičské zásahové jednotky občané obyvatelé obce obyvatelé obce obyvatelé obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresné, bydliště, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky Jmenné, adresné, kontaktní kontaktní Jmenné, kontaktní jmennné, adresné, kontaktní, datum narození, podpis, 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,  Určení zaměstnanci, Státní úřad inspekce práce,  Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, výbory zastupitelstva Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, hrobník Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, zdravotní pojištovna, sociální správa, okresní soud, pověřený úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Starosta Určení zaměstnaci Určení zaměstnaci, občané obce Určení zaměstnaci, občané obce Určení zaměstnaci, občané obce Určení zaměstnaci
Doba uchování osobních údajů 45 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 50 let 10 let (poté archiv) 5 let  10 let 10 let (poté archiv) 5 let  10 let (po ukončení platnosti ) 5 let 20 let 10 let 10 let do trvání souhlasu 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let  10 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let obecné matriční záležitosti, matrika a sbírka listin  75 let po dopsání knihy nebo uzavření evidence, kniha narození 100 let po dopsání knihy nebo uzavření evidence, kniha manželství 75 let po dopsání knihy nebo uzavření evidence, kniha úmrtí 75 let po dopsání knihy nebo uzavření evidence 5 let 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 5 let 5 let 5 let 10 let po ukončení platnosti 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c e c b c c c c e e c c c e c c c c e c e e e c c e c e c c e e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 240/2000 Sb. Krizový zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení, 185/2001 Sb. o odpadech 561/2004 Sb. školský zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 120/2001 Sb. exekuční řád 513/1991 Sb. Obchodní zákoník  563/1991 Sb. o účetnictví 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 89/2012 Sb. občanský zákoník 133/1985 Sb., o požární ochraně, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE