#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Troubky, tj. na katastrálním území Troubky nad Bečvou, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 2/2015 a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 1/2015.

 

Obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 1/2015

Příloha OZV č. 1/2015 - rozúčtování skutečných nákladů

Obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 2/2015

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2015 - seznam odpadů

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2015 - seznam stanovišť sběru tříděného odpadu

Příloha č. 3 K OZV č. 2/2015 - harmonogram svozu směsného odpadu v roce 2016

Informace o svozu komunálního odpadu, svozu PET lahví a sběrný dvůr OLFIN

 

Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr v obci Troubky za rok 2015

 

 

Vývoj produkce odpadů v obci Troubky 2010 - 2015